sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
La campanya - La campaña


-- INFORMACIÓ VOTACIÓ, 9 DE JULIOL 2015, DEL PARLAMENT EUROPEU SOBRE LES MODIFICACIONS A LES DOSIS DE CONTAMINACIÓ RADIOACTIVA DELS ALIMENTS. (INFORMACIÓ DESENVOLUPADA A PARTIR DE LES DADES DE LA CRIIRAD)

-- INFORMACIÓN VOTACIÓN, 9 DE JULIO 2015, DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LAS MODIFICACIONES EN LAS DOSIS DE CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA DE LOS ALIMENTOS. (INFORMACIÓN DESARROLLADA A PARTIR DE LOS DATOS DE LA CRIIRAD)

-- Votació individual decadascú /cadascuna dels / de les 54 eurodiputats i eurodiputades d'Espanya a la modificació de la normativa sobre aliments contaminats radioactivament el passat dia 9 al Parlament Europeu.

-- Votación individual de cada uno / una de los / las 54 eurodiputados y eurodiputadas de España a la modificación de la normativa sobre alimentos contaminados radiactivamente el pasado día 9 en el Parlamento Europeo.


TORNAR - VOLVER


En la seva informació (veure http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/2015-07-10_cp-resultat-vote-Plmt-EU.pdf ), la CRIIRAD qualifica els canvis introduïts de positius però insuficients. Valora com a molt útil la mobilització social i l'enviament de missatges, que va aparèixer reflectit en les intervencions dels eurodiputats, però destaca el caràcter insuficient de la mateixa.

Tot i que la sessió es considerava de "debat", en realitat es va limitar a una successió de breus intervencions, ja que la proposta, malgrat la seva gravetat i importància, només disposava de 64 minuts en un ordre del dia amb 16 torns de votacions diferents i 29 peticions d'explicació de vot sobre diferents temes. El pes de la desinformació d'organismes com l'EURATOM com a organisme "científic" de referència es pot palpar en les intervencions.

- Intervenció de Pilar Ayuso euro-parlamentària del Grup Popular
- Intervenció de Lidia SENRA RODRÍGUEZ euro-parlamentària del Grup Confederal de l'Esquerra Unitària Europea / Esquerra Verda Nòrdica.

El resum de la votació es pot veure en aquest quadre


Nombre de l'esmena

Tema

Votants

A favor

En contra

Abstenció

54

Aliments de menor importància

672

346

322

4

55D

671

349

318

4

57D

668

340

323

5

56

Altres aliments (10%) i aigua (1%)

674

189

455

30

Votació conjunta de l'informe, després de la integració de totes les esmenes

A8-0176 / 2015

 

673

365

255

53

Podeu consultar el redactat exacte de totes les esmenes en:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2015-0176+054-057+DOC+WORD+V0//ES

Les esmenes 54, 55D y 57D , relatives als aliments de menor importància, proposaven
modificacions en el text i la supressió de la categoria, en coincidència amb el document presentat per la CRIIRAD, i van ser aprovades.
 
El rebuig de l'esmena 56 és important, es tractava de la proposta de reduir a una desena part dels límits aplicables a tots els aliments sòlids i líquids (exclosos els aliments de menor importància), el seu rebuig significa permetre legalment alts nivells de contaminació radioactiva del aigua potable ( ver pàgines 3 a 6 del document ).

Sembla ser que l'aplicació dels límits establerts per un accident atòmic a més de 1000 km de distància es puguin aplicar a Europa, no sembla preocupar als 455 diputats que van votar contra l'esmena o als 30 diputats que es van abstenir.

La posició dels grups polítics també va quedar clarament establerta.
 
La votació indica que els 4 grups numèricament el més important, el Partit Popular Europeu (PPE, 29%), S & D, Aliança de Socialistes i Demòcrates (25%); ECR, Conservadors i Reformistes Europeus (10%) i ALDE Aliança de Demòcrates i Liberals (9%) van votar per aclaparadora majoria en contra de l'esmena, ia favor del manteniment dels límits alts de radiació per a l'aigua, aliments per a lactants, productes lactis i altres aliments definits en el projecte de la Comissió Europea.

En els vots a favor de l'esmena cal destacar que uns pocs diputats van desafiar les instruccions de vot votant a favor: 4, entre els 217 membres del Grup del PPE, van votar en consciència; 2, dels 74 ECR, i 2 més entre els 70 de ALDE. També van votar en el mateix sentit 30 dels 189 membres de Socialistes i Demòcrates S & D. Els grups Confederal de l'Esquerra Unitària Europea / Esquerra Verda Nòrdica i Els Verds / Aliança Lliure Europea, i EFDD, Grup Europeu per la Llibertat i la Democràcia Directa. En el cas del MAL, Grup Europa de les Nacions i de les Llibertats, 32 van votar a favor i 4 en contra.

Es pot realitzar una investigació del vot individual de cada eurodiputada / o consultant la distribució de vot de l'esmena 54 i de l'esmena 56 i contrastant amb el planol de distribució dels representants en l'hemicicle . És una tasca una mica lenta que si algú s'anima a fer i remet el resultat a aquest correu serà ben rebuda.

TORNAR - VOLVER
 

En su información (ver http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/2015-07-10_cp-resultat-vote-Plmt-EU.pdf ), la CRIIRAD califica los cambios introducidos de positivos pero insuficientes. Valora como muy útil la movilización social y el envío de mensajes, que apareció reflejado en las intervenciones de los eurodiputados, pero destaca el carácter insuficiente de la misma.

Aunque la sesión se consideraba de “debate", en realidad se limitó a una sucesión de breves intervenciones, ya que la propuesta, pese a su gravedad e importancia, solo disponía de 64 minutos en un orden del día con 16 turnos de votaciones distintos y 29 peticiones de explicación de voto sobre diferentes temas. El peso de la desinformación de organismos como el EURATOM como organismo “científico” de referencia se puede palpar en las intervenciones.

- Intervención de Pilar Ayuso europarlamentaria del Grupo Popular
- Intervención de Lidia SENRA RODRÍGUEZ europarlamentaria del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

El resumen de la votación puede verse en este cuadro.


Número de la enmienda

Tema

Votantes

A favor

En contra

Abstención

54

Alimentos de menor importancia

672

346

322

4

55D

671

349

318

4

57D

668

340

323

5

56

Otros alimentos (10%) y agua (1%)

674

189

455

30

Votación conjunta del informe, después de la integración de todas las enmiendas

A8-0176/2015

 

673

365

255

53


Puede consultarse el redactado exacto de todas las enmiendas en:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2015-0176+054-057+DOC+WORD+V0//ES

Las enmiendas 54, 55D y 57D, relativas a los alimentos de menor importancia, proponían
modificaciones en el texto y la supresión de la categoría, en coincidencia con el documento presentado por la CRIIRAD,  y fueron aprobadas.

El rechazo de la enmienda 56 es importante, se trataba de la propuesta de reducir a una décima parte los límites aplicables a todos los alimentos sólidos y líquidos (excluidos los alimentos de menor importancia), su rechazo significa permitir legalmente altos niveles de contaminación radioactiva del agua potable (ver páginas 3 a 6 del documento).

Parece ser que la aplicación de los límites establecidos para un accidente atómico a más de 1000 km de distancia se puedan aplicar en Europa,  no parece preocupar a los 455 diputados que votaron contra la enmienda o a los 30 diputados que se abstuvieron.

La posición de los grupos políticos también quedó claramente establecida.

La votación indica que los 4 grupos numéricamente el más importante, el Partido Popular Europeo (PPE, 29%), S & D, Alianza de Socialistas y Demócratas (25%); ECR, Conservadores y Reformistas Europeos  (10%) y ALDE Alianza de Demócratas y Liberales (9%) votaron por abrumadora mayoría en contra de la enmienda, y a favor del mantenimiento de los límites altos de radiación para el agua, alimentos para lactantes, productos lácteos y otros alimentos definidos en el proyecto de la Comisión Europea.

En los votos a favor de la enmienda hay que destacar que unos pocos diputados desafiaron las instrucciones de voto votando a favor: 4, entre los 217 miembros del Grupo del PPE, votaron en conciencia; 2, de los 74 ECR, y 2 más entre los 70 de ALDE. También votaron en el mismo sentido 30 de los 189 miembros de Socialistas y Demócratas S & D. Los grupos Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y Los Verdes / Alianza Libre Europea, y EFDD, Grupo Europeo por la Libertad y la Democracia Directa. En el caso del ENF, Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades, 32 votaron a favor y 4 en contra.

Se puede realizar una investigación del voto individual de cada eurodiputada/o consultando la distribución de voto de la enmienda 54 y de la enmienda 56 y contrastándolo con el plano de distribución de los representantes en el hemiciclo. Es una tarea un tanto lenta que si alguien se anima a hacer y remite el resultado a este correo será bien recibida.


TORNAR - VOLVER
Vot individual de cada eurodiputat / eurodiputada.

El punt clau era la votació de l'esmena 56, bassada en la documentació de la CRIIRAD, es tractava de la proposta de reduir a una desena part els límits radioactius aplicables a tots els aliments sòlids i líquids (exclosos els aliments de menor importància), el seu rebuig significa permetre legalment alts nivells de contaminació radioactiva del aigua potable i altres aliments líquids (com els làctics) i sòlids. Les altres esmenes, que implicaven el rebuig d'una nova categoria d'aliments (anomenats de “menor importància”), van ser aprovades.

No van votar, per estar absents, els parlamentaris Juan Carlos GIRAUTA VIDAL i Javier NART, de Ciutadans – Partit de la Ciutadania; Ángela VALLINA, d'Esquerra Unida; Antonio LÓPEZ ISTÚRIZ WHITE, Esther HERRANZ GARCÍA (responsable de la redacció de la modificació del Reglament que incrementava el nivell de radiació), Gabriel MATO i Santiago FISAS AYXELÀ, del Partit Popular; Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR i
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO, del Partit Socialista Obrer Espanyol; i Fernando MAURA BARANDIARÁN, d'Unió, Progrés i Democràcia.

Van votar NO a l'esmena els parlamentaris Ramon TREMOSA I BALCELLS, de Convergència Democràtica de Catalunya; Enrique CALVET CHAMBON, Independent; Izaskun BILBAO BARANDICA, del Partit Nacionalista Basc; Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, Carlos ITURGAIZ, Esteban GONZÁLEZ PONS, Francisco José MILLÁN MON, Luis de GRANDES PASCUAL, Pablo ZALBA BIDEGAIN, Pilar AYUSO, Pilar del CASTILLO VERA, Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, Rosa ESTARÀS FERRAGUT, Teresa JIMÉNEZ BECERRIL BARRIO, i Verónica LOPE FONTAGNÉ, del Partit Popular; Eider GARDIAZABAL RUBIAL, Elena VALENCIANO, Enrique GUERRERO SALOM, Inés AYALA SENDER, Inmaculada RODRÍGUEZ PIÑERO FERNÁNDEZ, Iratxe GARCÍA PÉREZ, Jonàs FERNÁNDEZ, José BLANCO LÓPEZ, Ramón JÁUREGUI ATONDO, i Soledad CABEZÓN RUIZ del Partit Socialista Obrer Espanyol; Javi LÓPEZ, del Partit dels Socialistes de Catalunya; Francesc GAMBÚS, d'Unió Democràtica de Catalunya; i Beatriz BECERRA BASTERRECHEA, i Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ, d'Unió, Progrés i Democràcia.

Van votar a l'esmena, assumint la prioritat del compromís per la salut de les persones, Lidia SENRA RODRÍGUEZ d'Alternativa Galega de Esquerda; Jordi SEBASTIÀ, de COMPROMIS; Josu JUARISTI ABAUNZ, d'EH BILDU; Josep Maria TERRICABRAS , d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ernest URTASUN, d'Iniciativa Per Catalunya Verds; Javier COUSO PERMUY, Marina ALBIOL GUZMÁN i Paloma LÓPEZ BERMEJO, d'Esquerra Unida; Ernest MARAGALL, de la Nova Esquerra Catalana; i els cinc representants de PODEM: Estefanía TORRES MARTÍNEZ, Lola SÁNCHEZ CALDENTEY,  Miguel URBÁN CRESPO, Pablo IGLESIAS i Tania GONZÁLEZ PEÑAS.

 
TORNAR - VOLVER
Voto individual de cada eurodiputado / eurodiputada.

El punto clave era la votación de la enmienda 56, basada en la documentación de la CRIIRAD, se trataba de la propuesta de reducir a una décima parte los límites radiactivos aplicables a todos los alimentos sólidos y líquidos (excluidos los alimentos de menor importancia), su rechazo significa permitir legalmente altos niveles de contaminación radiactiva del agua potable y de otros alimentos líquidos (como los lácteos) y sólidos. Las otras enmiendas, que implicaban el rechazo de una nueva categoría de alimentos (llamados de "menor importancia"), fueron aprobadas.

No votaron, por estar ausentes, los parlamentarios Juan Carlos Girauta VIDAL y Javier NART, de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía; Ángela VALLINA, de Izquierda Unida; Antonio LÓPEZ Isturiz WHITE, Esther HERRANZ GARCÍA (responsable de la redacción de la modificación del Reglamento que incrementaba el nivel de radiación), Gabriel MATO y Santiago FISAS Ayxelà, del Partido Popular; Clara Eugenia AGUILERA GARCIA, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR y Sergio GUTIÉRREZ PRIETO, del Partido Socialista Obrero Español; y Fernando MAURA Barandiarán, de Unión, Progreso y Democracia.

Votaron NO a la enmienda los parlamentarios Ramón TREMOSA Y BALCELLS, de Convergencia Democrática de Cataluña; Enrique CALVET CHAMBON, Independiente; Izaskun Bilbao, del PNV; Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, Carlos Iturgaiz, Esteban GONZÁLEZ PONS, Francisco José MILLÁN MON, Luis de GRANDES PASCUAL, Pablo Zalba Bidegain, Pilar AYUSO, Pilar del CASTILLO VERA, Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, Rosa Estarás Ferragut, Teresa JIMÉNEZ BECERRIL BARRIO, y Verónica LOPE FONTAGNÉ, del Partido Popular; Eider Gardiazábal, Elena VALENCIANO, Enrique GUERRERO SALOM, Inés AYALA SENDER, Inmaculada RODRÍGUEZ PIÑERO FERNÁNDEZ, Iratxe GARCÍA PÉREZ, Jonás FERNÁNDEZ, José BLANCO LÓPEZ, Ramón Jáuregui, y Soledad CABEZÃ RUIZ del Partido Socialista Obrero Español; Javi LÓPEZ, del Partido de los Socialistas de Cataluña; Francisco Gambús, de Unión Democrática de Cataluña; y Beatriz BECERRA Basterrechea, y Maite Pagazaurtundua RUIZ, de Unión, Progreso y Democracia.

Votaron a la enmienda, asumiendo la prioridad del compromiso por la salud de las personas, Lidia SENRA RODRÍGUEZ de Alternativa Galega de Esquerda; Jordi SEBASTIAN, de COMPROMÍS; Josu JUARISTI Abaunza, de EH Bildu; José María TERRICABRAS, de Esquerra Republicana de Cataluña; Ernest URTASUN, de Iniciativa Per Catalunya Verds; Javier COUSO Permuy, Marina ALBIOL GUZMÁN y Paloma LÓPEZ BERMEJO, de Izquierda Unida; Ernest MARAGALL, de la Nueva Izquierda Catalana; y los cinco representantes de PODEMOS: Estefanía TORRES MARTÍNEZ, Lola SÁNCHEZ CALDENTEY, Miguel Urban CRESPO, Pablo IGLESIAS y Tania GONZÁLEZ PEÑAS.

 
CATALÀ - CASTELLANO
TORNAR - VOLVER

EL PROPER 9 DE JULIOL EL PARLAMENT EUROPEU POSA A VOTACIÓ UN REGLAMENT QUE, EN CAS D'ACCIDENT NUCLEAR, INCREMENTA EL NIVELL LEGAL DE RADIACIÓ ALS ALIMENTS I A L'AIGUA QUE HEM DE CONSUMIR.


Envía un missatge als eurodiputats i eurodiputades per a que votin en contra i a favor de les esmenes que ha presentat la Comisió de Investigació i Informació Independent sobre Radiactivitat (CRIIRAD)

FES CLIC AQUÍ
LLEGEIX EL DOSSIER INFORMATIU DE 4 PÀGINES DE LA CRIIRAD A ON S'INFORMA DE LES IMPLICACIONS DEL PROJECTE DE REGLAMENT (EN CASTELLÀ) .
CONTINGUT COMPLET DEL MISSATGE A EURODIPUTATS I EURODIPUTADES
ADRECES ELECTRÒNIQUES D'EURODIPUTATS I EURODIPUTADES PER SI VOLS FER-LES ARRIBAR INDIVIDUALMENT EL MISSATGE COMPLET AMB EL SISTEMA DE "RETALLA I ENGANXA"
TORNAR - VOLVER


PARLAMENT EUROPEU

Rue Wiertz 60,
1047 Ciutat de Brussel·les. Bèlgica

Assumpte: Dictamen del Parlament Europeu / continguts màxims de contaminació radioactiva en els aliments després d’un accident nuclear.
 
Senyor eurodiputat / Senyora eurodiputada.

El 9 de juliol, vostè  ha de decidir sobre la modificació del Projecte de Reglament que estableix els límits de contaminació dels aliments en cas d’accident nuclear. Això és per determinar les concentracions de productes tòxics que serà permesa a la dieta de més de 500 milions d'europeus, incloent dotzenes de milions de nens.

Els materials radioactius són substàncies cancerígenes i mutàgenes per als que no hi ha un llindar de seguretat determinat.

El resum de la situació és el següent:
 
1. En la introducció de la regulació, l’exposició de motius (punt 10) estableix que la validesa dels nivells màxims admissibles va ser establerta pel grup d’experts de l'Euratom en el seu dictamen de 21 novembre 2012 confirmant les seves conclusions de 1998 ( publicació de protecció radiològica 105) .

2. Que segons els càlculs realitzats per l’organització Comissió d’investigació i Informació Independent sobre Radioactivitat (CRIIRAD), es demostra que aquests valors poden superar el límit de dosi efectiva, i que corresponen a nivells inacceptables de risc. Tot això es demostra en una anàlisi crítica realitzat per la CRIIRAD del informe pericial.

3. Que aquesta anàlisi ha permès identificar més de quinze anomalies greus i totes van en la mateixa direcció: subestimen els nivells de dosi i el risc. El que porta òbviament, a donar com a vàlids límits excessivament elevats de contaminació. Es realitza una síntesi dels errors importants, deficiències, irregularitats i inconsistències del Projecte de Reglament en aquest document de 4 pàgines ( en Anglès, en italià, i en castellà) .

4. Donada la gravetat de les anomalies, la CRIIRAD ha demanat a la Comissió Europea els noms i referències professionals dels autors del informe de 1998, i els motius pels quals s’ha acceptat el contingut del informe en 2012 sense reserves.

La Direcció General d’energia dels Estats Units ha negat les dades sobre la base que aquesta transmissió podria "perjudicar els interessos legítims" dels experts pertinents (llegir correu de la DG ENER USA i la nostra resposta raonada). Considerada admissible, la denúncia que s’ha interposat contra la Comissió a l'Euro-Defensora del Poble es troba en fase d’investigació.

5. Esperàvem que la revisió del projecte per part del Parlament Europeu destacaria aquestes greus deficiències. Ens hem sentit decebuts:

1 / A la presentació del seu treball a la comissió ENVI (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària), la ponent va manifestar que no es van qüestionar els nivells màxims de contaminació radioactiva permesos , convidant als seus col·legues a "ser humils" i mostrar "confiança en els experts".

Excloure els límits de contaminació de l’estudi del projecte és ignorar l’element clau (Llegiu el nostre correu a la senyora Herranz García ponent i membre del Grup Partit Popular Europeu)

2 / Acceptem participar en un debat amb els experts de la Comissió, però no s’ha organitzat cap reunió; la reunió tècnica que havia de permetre que la comissió ENVI obtingués explicacions no es va celebrar perquè els experts d'Euratom no estaven disponibles.

La proposta de reglament de la Comissió no permet presentar esmenes: està entelada per massa contradiccions i massa llacunes. És indispensable una reescriptura completa, recolzada en una base científica exacta i en un procediment transparent, pluralista i democràtic (pot consultar la nostra petició)

No obstant això, és molt important que el Parlament aprofiti la votació del 9 de juliol per enviar un missatge contundent i sense ambigüitats a la Comissió Europea i al Consell de la Unió Europea, que decidirà el cas en els propers mesos.

Li instem a donar suport a les esmenes relacionades amb els annexos 1 i 2, que estableixen toleràncies màximes per als productes alimentaris:

- Esmena que divideix per 10 els límits definits en l’apèndix 1. Aquesta reducció no és suficient, però permet corregir una inconsistència important del text: Els experts consideren, de fet, que només el 10% dels aliments es contaminarà en cas d’accident greu, un coeficient corresponent, segons diuen, a accidents com Txernòbil, comparables en importància i distància d'Europa (1).

El problema és que la llei no es limita als accidents distants, sinó que també es refereix als accidents que ocorren dins de les fronteres de la Unió.

Si vostè s’absté de votar aquesta modificació, o si vota en contra, vostè accepta que els límits de les dimensions d’un accident que es produeixi a més de 1000 km de les fronteres d'Europa, s’apliquin a un accident en el propi cor de Europa. Les conseqüències de la seva decisió afecten més de 500 milions de consumidors.
 
- L’esmena també corregeix una declaració falsa, i extremadament perillosa en el nivell de contaminació permesa en l’aigua potable (2).

El text de l a regulació accepta que els límits de la categoria de "líquids alimentaris" s’apliquin a l'aigua potable, ja que es van calcular per a un consum corrent d’aigua potable. Això és totalment erroni: els límits estan calculats per a un consum diari de 16 ml d’aigua contaminada per a un adult, i 7 ml per a un nen o nena (el que equival a un màxim de dos glops d’aigua al dia) (3). El consum corrent d’aigua potable és 100 vegades superior. Els límits establerts en l’annex 1, no deuen, en cap cas, ser aplicats a l’aigua potable.

Si vostè s’absté de votar aquesta modificació, o si vota en contra, vostè dóna suport a la desinformació, i ajudarà a exposar als pobles d'Europa nivells de risc intolerables.
 
- L a esmena a l’annex 2 que elimina la categoria de "aliments de menor importància" i els excessivament elevats límits de radiació assignats a ells. Els experts, de fet, han "oblidat" considerar aquests aliments en els seus càlculs. Quan autoritzen a certs aliments uns nivells de contaminació 10 vegades més elevats que els dels aliments bàsics, el de menys és avaluar les dosis associades. Sobre la base de les dades de consum de l'EFSA (European Food Safety Authority, Autoritat de Seguretat Alimentària Europea), que ha realitzat aquests controls i que va trobar que pel sol consum d’espècies i condiments, s’aconseguien superacions molt clares del límit de 1 mSv / any.

D’altra banda, el consum de 135 grams de patates dolces, contaminats amb els nivells de iode-131 autoritzats pel Projecte de regulació, alliberen a les glàndules tiroide d’un nen d’un 1 any una dosi tan elevada com per justificar l’administració de dosi de iode estable en pastilles. I 135 g representa el consum d’un únic dia Com es pot permetre semblant aberració?

Si vostè s’absté de votar aquesta esmena o si vota en contra, vostè dóna suport límits que no tenen tota base científica i que condueixen a nivells de risc intolerables. Recordeu que Txernòbil va causar un augment massiu de càncers de tiroides, especialment entre els nens més petits.

Un informe que pot afectar la salut de 500 milions d’europeus han de transcendir
la lògica partidista, per la qual cosa esperem un vot massiu a favor d’aquestes esmenes. La votació ha de ser per pronunciament nominal, i les desenes de milers de ciutadans que ja estan mobilitzats per aquest informe seguiran de prop el vot dels seus representants. Comptem amb la seva presència i el seu compromís al servei del interès general i la salut pública.
 
De conformitat amb la Declaració dels Drets del Infant, de la qual tots els països de la UE són signataris, "els Homes i dones de totes les nacions reconeixen que la humanitat ha de donar al infant el millor que pugui donar-li ". El projecte de Reglament constitueix una violació greu d’aquest compromís. Els càlculs que hem realitzat mostren que 50% dels càncers induïts per menjar aliments contaminats (però dins dels límits), serien iniciats en el cos de nens i nenes, mentre que ells representen només el 15% de la població total. I el projecte de Reglament no preveu absolutament res ni per a dones embarassades (encara que està àmpliament demostrada la radiosensibilitat del fetus), ni per a dones que estan alletant (mentre està demostrat que radionúclids com el iode radioactiu passen fàcilment a la llet materna, i que els nadons són el grup d’edat més vulnerable).

Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o informació addicional que vostè sol·liciti i, per favor, acceptin, senyors eurodiputats i senyores eurodiputades, l’expressió dels nostres més sincers i respectuosos salutacions.
 
Per la presidenta de la CRIIRAD,
Corinne Castanier
Responsable de Reglamentació / Protecció radiològica


(1) Veure informe pericial Euratom (protecció contra la radiació 105, pàgina 6): "L’experiència adquirida en la Unió Europea arran de l’accident de Txernòbil suggereix que el valor de 0,1 és adequat per als accidents ocorreguts en les condicions similars pel que fa al tipus i la distància de la zona afectada ".
 
(2) Text del projecte de Reglament de la Comissió: "Els valors es calculen tenint en compte el consum d’aigua corrent i els mateixos valors s’han d’aplicar a l’aigua potable ". Aquesta frase ha de substituir de la següent manera:" Els valors es calculen per a l'1% del consum d’aigua de l’aixeta i els Estats membres han de aplicar límits 100 vegades menors en l’aigua potable "(Nota: si els límits de" Els aliments líquids "es divideix per 10, la reducció necessària és només un factor de 10).

(3) Veure document de radioprotecció 105, pàgina 9, Nota i: "el nivell d’aigua potable assumit per a un nivell d’intervenció és de l'1%", la precisió es confirma a la pàgina 10.

 
TORNAR - VOLVER


claraeugenia.aguileragarcia@europarl.europa.eu
marina.albiol@europarl.europa.eu
ines.ayalasender@europarl.europa.eu
pilar.ayuso@europarl.europa.eu
beatriz.becerra@europarl.europa.eu
izaskun.bilbaobarandica@europarl.europa.eu
jose.blancolopez@europarl.europa.eu
soledad.cabezonruiz@europarl.europa.eu
enrique.calvetchambon@europarl.europa.eu
pilar.delcastillo@europarl.europa.eu
javier.cousopermuy@europarl.europa.eu
agustin.diazdemera@europarl.europa.eu
rosa.estaras@europarl.europa.eu
jonas.fernandezalvarez@europarl.europa.eu
santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu
francesc.gambus@europarl.europa.eu
iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu
eider.gardiazabalrubial@europarl.europa.eu
juancarlos.girautavidal@europarl.europa.eu
tania.gonzalezpenas@europarl.europa.eu
esteban.gonzalezpons@europarl.europa.eu
luis.degrandespascual@europarl.europa.eu
enrique.guerrerosalom@europarl.europa.eu
sergio.gutierrezprieto@europarl.europa.eu
esther.herranzgarcia@europarl.europa.eu
pablo.iglesias@europarl.europa.eu
carlos.iturgaiz@europarl.europa.eu
ramon.jaureguiatondo@europarl.europa.eu
teresa.jimenez-becerril@europarl.europa.eu
josu.juaristi@europarl.europa.eu
veronica.lopefontagne@europarl.europa.eu
javi.lopez@europarl.europa.eu
juanfernando.lopezaguilar@europarl.europa.eu
paloma.lopez@europarl.europa.eu
antonio.lopezisturiz@europarl.europa.eu
ernest.maragall@europarl.europa.eu
gabriel.mato@europarl.europa.eu
fernando.maurabarandiaran@europarl.europa.eu
francisco.millanmon@europarl.europa.eu
javier.nart@europarl.europa.eu
maite.pagaza@europarl.europa.eu
inma.rodriguezpinero@europarl.europa.eu
mariadoloreslola.sanchezcaldentey@europarl.europa.eu
jordi.sebastia@europarl.europa.eu
lidia.senra@europarl.europa.eu
josep-maria.terricabras@europarl.europa.eu
estefania.torresmartinez@europarl.europa.eu
ramon.tremosa@europarl.europa.eu
miguel.urbancrespo@europarl.europa.eu
ernest.urtasun@europarl.europa.eu
ramonluis.valcarcel@europarl.europa.eu
elena.valenciano@europarl.europa.eu
angela.vallina@europarl.europa.eu
pablo.zalbabidegain@europarl.europa.eu

 
 
 
TORNAR - VOLVER

EL PRÓXIMO 9 DE JULIO EL PARLAMENTO EUROPEO PONE A VOTACIÓN UN REGLAMENTO QUE, EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR, INCREMENTA EL NIVEL LEGAL DE RADIACIÓN EN LOS ALIMENTOS Y EL AGUA QUE HEMOS DE CONSUMIR.


Envía un mensaje a los eurodiputados y eurodiputadas para que voten en contra y a favor de las enmiendas que ha presentat la Comisión de Investigación e Información Independiente sobre Radiactividad (CRIIRAD).

HAZ CLIC AQUÍ
LEE EL DOSSIER INFORMATIVO DE 4 PÀGINES DE LA CRIIRAD DONDE SE INFORMA DE LAS IMPLICACIONES DEL PROYECTO DE REGLAMENTO.
CONTENIDO COMPLETO DEL MENSAJE A EURODIPUTADOS Y EURODIPUTADAS
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE EURODIPUTADOS Y EURODIPUTADAS POR SI QUIERES ENVIARLES INDIVIDUALMENTE EL MENSAJE COMPLETO CON EL SISTEMA DE "RECORTA Y PEGA"
TORNAR - VOLVER


PARLAMENTO EUROPEO

Rue Wiertz 60,
1047 Ciudad de Bruselas. Bélgica

Asunto: Dictamen del Parlamento Europeo / contenidos máximos de contaminación radiactiva en los alimentos tras un accidente nuclear.


Señor eurodiputado / Señora eurodiputada.
 
El 9 de julio, debe usted decidir sobre la modificación del Proyecto  de Reglamento que establece los límites de contaminación de los alimentos en caso de accidente nuclear. Esto es para determinar las concentraciones de productos tóxicos que será permitida en la dieta de más de 500 millones de europeos, incluyendo docenas de  millones de niños.

Los materiales radiactivos son sustancias cancerígenas y mutagénicas para los que no hay un umbral de seguridad determinado. 

El resumen de la situación es el siguiente:

1. En la introducción de la regulación, la Exposición de motivos (punto 10) establece que la validez de los niveles máximos admisibles fue establecida por el grupo de expertos del Euratom en su dictamen de 21 de noviembre de 2012  confirmando sus conclusiones de 1998 ( publicación de Protección Radiológica 105) .

2. Que según los cálculos realizados por la organización Comisión de Investigación e Información Independiente sobre Radiactividad (CRIIRAD), se demuestra que esos valores pueden superar el límite de dosis efectiva, y que corresponden a niveles inaceptables de riesgo. Todo ello se demuestra en un análisis crítico realizado por la CRIIRAD del informe pericial.

3. Que dicho análisis ha permitido identificar más de quince anomalías graves y todos van en la misma dirección: subestiman los niveles de dosis y el riesgo. Lo que lleva obviamente, a dar como válidos límites excesivamente elevados de contaminación. Se realiza una síntesis de los errores importantes, deficiencias, irregularidades e inconsistencias del Proyecto de Reglamento en este documento de 4 páginas (en Inglés, en italiano, y en castellano) .

4. Dada la gravedad de las anomalías, la CRIIRAD ha pedido a la Comisión Europea los nombres y referencias profesionales de los autores del informe de 1998, y los motivos por los que se ha aceptado el contenido de dicho informe en 2012 sin reservas.

La Dirección General de Energía de Estados Unidos ha negado los datos sobre la base de que esta transmisión podría "perjudicar los intereses legítimos" de los expertos pertinentes (leer correo de la DG ENER y nuestra respuesta razonada) . Considerada admisible, la denuncia que se ha interpuesto contra la Comisión a la Euro-Defensora del Pueblo se encuentra en fase de investigación.

5. Esperábamos que la revisión del proyecto por parte del Parlamento Europeo destacaría estas graves deficiencias. Nos hemos sentido decepcionados:

1 / En la presentación de su trabajo en la comisión ENVI (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria), el ponente manifestó que no se cuestionaron los niveles máximos de contaminación radioactiva permitidos, invitando a sus colegas a "ser humildes" y mostrar "confianza en los expertos".

Excluir los límites de contaminación del estudio del proyecto es ignorar el elemento clave (Lea nuestro correo a la señora Herranz García ponente y miembro del Grupo Partido Popular Europeo)

2 / Aceptamos participar en un debate con los expertos de la Comisión, pero no se ha organizado ninguna reunión; la reunión técnica que debía permitir que la comisión ENVI obtuviese explicaciones no se celebró porque los expertos de Euratom no estaban disponibles.

La propuesta de reglamento de la Comisión no permite presentar enmiendas: está empañado por demasiadas contradicciones y demasiadas lagunas. Es indispensable una reescritura completa,  apoyada en una base científica exacta y en un procedimiento transparente, pluralista y democrático (puede consultar nuestra petición)

Sin embargo, es muy importante que el Parlamento aproveche la votación del 9 de julio para enviar un mensaje contundente y sin ambigüedades a la Comisión Europea y al Consejo de la Unión Europea, que decidirá el caso en los próximos meses.


Le instamos a apoyar las enmiendas relacionadas con los anexos 1 y 2, que establecen
tolerancias máximas para los productos alimenticios:

- enmienda que divide por 10 los límites definidos en el Apéndice 1. Esta reducción no es suficiente, pero permite corregir una inconsistencia importante del texto: Los expertos consideran, de hecho, que sólo el 10% de los alimentos se contaminará en caso de accidente grave, un coeficiente correspondiente, según dicen, a accidentes como Chernobyl, comparables en importancia y distancia de Europa (1).

El problema es que la ley no se limita a los accidentes distantes, sino que también se refiere a los accidentes que ocurren dentro de las fronteras de la Unión.

Si usted se abstiene de votar esta modificación, o si vota en contra, usted acepta que los límites de las dimensiones de un accidente que se produzca a más de 1000 km de las fronteras de Europa, se apliquen a un accidente en el propio corazón de Europa. Las consecuencias de su decisión afectan a más de 500 millones de consumidores.

- La enmienda también corrige una declaración falsa, y extremadamente peligrosa en el nivel de contaminación permitida en el agua potable (2).

El texto de la regulación acepta que los límites de la categoría de "líquidos alimentarios" se apliquen al agua potable, ya que se calcularon para un consumo corriente de agua potable. Esto es totalmente erróneo: los límites están calculados para un consumo diario de 16 ml de agua contaminada para un adulto, y 7 ml para un niño o niña (lo que equivale a un máximo de dos sorbos de agua al día) (3). El consumo corriente de agua potable es 100 veces superior. Los límites establecidos en el Anexo 1, no deben, en ningún caso, ser aplicados al agua potable.

Si usted se abstiene de votar esta modificación, o si vota en contra, usted apoya la desinformación, y ayudará a exponer a los pueblos de Europa niveles de riesgo intolerables.

- La enmienda al Anexo 2 que elimina la categoría de "alimentos de menor importancia" y los excesivamente elevados límites de radiación asignados a ellos. Los expertos, de hecho, han "olvidado" considerar estos alimentos en sus cálculos. Cuando autorizan en ciertos alimentos unos niveles de contaminación 10 veces más elevados que los de los alimentos básicos, lo de menos es evaluar las dosis asociadas. Sobre la base de los datos de consumo de la EFSA (European Food Safety Authority, Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea), que ha realizado estos controles y que encontró que por el solo consumo de especias y condimentos, se alcanzaban superaciones muy claras del límite de 1 mSv / año.

Por otra parte, el consumo de 135 gramos de patatas dulces, contaminados con los niveles de Yodo-131 autorizados por el Proyecto de regulación, liberan en las glándulas tiroides de un niño de un 1 año una dosis tan elevada como para justificar la administración de dosis de yodo estable en tabletas. Y 135 g representa el consumo de un único día ¿Cómo se puede permitir semejante aberración?

Si usted se abstiene de votar esta enmienda o si vota en contra, usted apoya límites que carecen de toda base científica y que conducen a niveles de riesgo intolerables. Recuerde que Chernóbil causó un aumento masivo de cánceres de tiroides, especialmente entre los niños más pequeños.

Un informe que puede afectar la salud de 500 millones de europeos deben trascender
la lógica partidista, por lo que esperamos un voto masivo a favor de estas enmiendas. La votación deberá ser por pronunciamiento nominal, y las decenas de miles de ciudadanos que ya están movilizados por este informe seguirán de cerca el voto de sus representantes. Contamos con su presencia y su compromiso al servicio del interés general y la salud pública.

De conformidad con la Declaración de los Derechos del Niño, de la que todos los países de la UE son signatarios, "los Hombres y mujeres de todas las naciones reconocen que la humanidad debe dar al niño lo mejor que pueda darle". El proyecto de Reglamento constituye una violación grave de este compromiso. Los cálculos que hemos realizado muestran que 50% de los cánceres inducidos por comer alimentos contaminados (pero dentro de los límites), serían iniciados en el cuerpo de niños y niñas, mientras que ellos representan sólo el 15% de la población total. Y el proyecto de Reglamento no prevee absolutamente nada ni para mujeres embarazadas (aunque está ampliamente demostrada la radiosensibilidad del feto), ni para mujeres que están amamantando (mientras está demostrado que radionucleidos como el yodo radioactivo pasan fácilmente a la leche materna, y que los bebés son el grupo de edad más vulnerable).

Estamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que usted solicite y, por favor, acepten, señores eurodiputados y señoras eurodiputadas, la expresión de nuestros más sinceros y respetuosos saludos.

Por la Presidenta de la CRIIRAD,
Corinne CASTANIER
Responsable de Reglamentación/Protección radiológica


(1) Ver informe pericial Euratom (protección contra la radiación 105, página 6): "La experiencia adquirida en la Unión Europea a raíz del accidente de Chernóbil sugiere que el valor de 0,1 es adecuado para los accidentes ocurridos en las condiciones similares en lo que respecta al tipo y la distancia de la zona afectada ".

(2) Texto del proyecto de Reglamento de la Comisión: "Los valores se calculan teniendo en cuenta el consumo de agua corriente y los mismos valores deben aplicarse al agua potable". Esta frase debe sustituirse de la siguiente manera: "Los valores se calculan para el 1% del consumo de agua del grifo y los Estados miembros deben aplicar límites  100 veces menores en el agua potable"(Nota: si los límites de "Los alimentos líquidos" se divide por 10, la reducción necesaria es sólo un factor de 10).

(3)  Ver documento de radioprotección 105, página 9, Nota e: "el nivel de agua potable asumido para un nivel de intervención es del 1%", la precisión se confirma en la página 10.

 
TORNAR - VOLVER


claraeugenia.aguileragarcia@europarl.europa.eu
marina.albiol@europarl.europa.eu
ines.ayalasender@europarl.europa.eu
pilar.ayuso@europarl.europa.eu
beatriz.becerra@europarl.europa.eu
izaskun.bilbaobarandica@europarl.europa.eu
jose.blancolopez@europarl.europa.eu
soledad.cabezonruiz@europarl.europa.eu
enrique.calvetchambon@europarl.europa.eu
pilar.delcastillo@europarl.europa.eu
javier.cousopermuy@europarl.europa.eu
agustin.diazdemera@europarl.europa.eu
rosa.estaras@europarl.europa.eu
jonas.fernandezalvarez@europarl.europa.eu
santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu
francesc.gambus@europarl.europa.eu
iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu
eider.gardiazabalrubial@europarl.europa.eu
juancarlos.girautavidal@europarl.europa.eu
tania.gonzalezpenas@europarl.europa.eu
esteban.gonzalezpons@europarl.europa.eu
luis.degrandespascual@europarl.europa.eu
enrique.guerrerosalom@europarl.europa.eu
sergio.gutierrezprieto@europarl.europa.eu
esther.herranzgarcia@europarl.europa.eu
pablo.iglesias@europarl.europa.eu
carlos.iturgaiz@europarl.europa.eu
ramon.jaureguiatondo@europarl.europa.eu
teresa.jimenez-becerril@europarl.europa.eu
josu.juaristi@europarl.europa.eu
veronica.lopefontagne@europarl.europa.eu
javi.lopez@europarl.europa.eu
juanfernando.lopezaguilar@europarl.europa.eu
paloma.lopez@europarl.europa.eu
antonio.lopezisturiz@europarl.europa.eu
ernest.maragall@europarl.europa.eu
gabriel.mato@europarl.europa.eu
fernando.maurabarandiaran@europarl.europa.eu
francisco.millanmon@europarl.europa.eu
javier.nart@europarl.europa.eu
maite.pagaza@europarl.europa.eu
inma.rodriguezpinero@europarl.europa.eu
mariadoloreslola.sanchezcaldentey@europarl.europa.eu
jordi.sebastia@europarl.europa.eu
lidia.senra@europarl.europa.eu
josep-maria.terricabras@europarl.europa.eu
estefania.torresmartinez@europarl.europa.eu
ramon.tremosa@europarl.europa.eu
miguel.urbancrespo@europarl.europa.eu
ernest.urtasun@europarl.europa.eu
ramonluis.valcarcel@europarl.europa.eu
elena.valenciano@europarl.europa.eu
angela.vallina@europarl.europa.eu
pablo.zalbabidegain@europarl.europa.eu